Bergforsk - Gruvbranschens forum

Agricola
Agricola är inriktat på mineralpartiklars ytegenskaper. Under år 2001-2005 har fjorton doktorander varit engagerande inom sönderdelning av mineral och berg, reaktioner på mineralytor och modellering, biotekniska processer och metallurgiska egenskaper hos järnmalmspellets. En ny etapp är planerad fr o m år 2006.

Centrum för bergmaterialforskning
Med starkt stöd av bland annat Vägverket, LKAB och Boliden bygger LTU en centrumbildning för forskning kring bergmaterial och dess användning som vägbyggnadmaterial.  Forskningen är inriktad på att förbättra vägarnas livslängd och att minska underhållskostnader för vägnätet.

Hjalmar Lundbohm Research Center
LKAB donerade år 2004 100 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet. Syften med HLRC är att:

  • Stödja LKAB´s FoU-strategi och därmed bidra till att säkerställa en fortsatt stark konkurrenskraft på världsmarknaden
  • Stödja och stärka forskningen vid LTU inom ämnesområden viktiga för LKAB
  • Studentrekryteringen till LTU förbättras inom för LKAB viktiga utbildningslinjer Verksamheten bedrivs i fyra forskningsområden: Gruva -Verk, Partikelteknologi i processerna, Metallurgi, och Process-IT

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC)
Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) har fokus på utveckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn. FoU-områdets övergripande syfte är att effektivisera underhållet med beaktande av anläggningarnas långsiktiga värde.

LTU Mineralekonomi
LTU har alltid haft en stark betoning på naturresurser och energi. 1992 lanserades ett forskningsprogram som allt sedan dess har karakteriserats av:

  • En tydlig internationell inriktning
  • Starkt betoning av tillämpat, policy-inriktat arbete och ett klart fokus på naturresurser och energi

Mimer
Mimer fokuserar på minimering, återvinning och användning av restprodukter från mineral – och metallindustrin, samt återvinning av värdefulla metaller och mineral från uttjänta produkter. En ny etapp är planerad fr o m år 2006.

MinBas AB
MinFo (www.minfo.se) SBMI (www.sbmi.org) och Stenindustrins Forskningsinstitut AB har samarbetat kring forsknings- och utvecklingsfrågor sedan 1990-talet. Detta samarbete sker i ett gemensamt aktiebolag MinBaS AB med syfte att stödja och driva branschgemensam forskning för industrimineral, bergmaterial och naturstensindustrin. MinBaS AB har drivit MinBaS programmet 2003-2005 (http://www.sbmi.org/SIDOR/minbas.htm) och är ansvarig organisation för planering av nya utvecklingsinsatser. Detta sker för närvarande genom deltagande i regeringens branschsamtal, planeringen av ett nytt MinBaS-program, deltagande i EU:s forskningssamarbete och utvecklingen av teknikplattformen Sustainable Mineral Resources.

Process-IT Innovations
Process IT Innovations är en gemensam verksamhet mellan Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, gruvbranschen, skogs-, pappersindustrin stålindustrin och kraftföretag för att utveckla IT för processindustrin.

Promote
Centrumbildningen Promote inriktas mot forskning om hur den industriella och företagsmässiga infrastrukturen för produkt- och processutveckling skall stärkas. Forskningsområden är process- och produkt- och applikationsutveckling samt produktdifferentiering och produktionsflexibilitet.

Rock Tech Centre
Nordic Rock Tech Centre AB – RTC – är ett aktiebolag som vid årsskiftet 2005/2006 tog över den projektportfölj som byggts upp i EU-projektet Gellivare Hard Rock Research. Nuvarande ägare av RTC är LKAB, Boliden, Atlas Copco, NCC och Reflex Instrument. Företrädare för LTU och Svensk Kärnbränslehantering AB deltar i styrelsearbetet. Bolaget syftar till att identifiera och lösa bergtekniska problem och skickligt överföra lösningar till praktisk tillämpning i hårt berg.

Swebrec
Swebrec arbetar med att öka förståelsen för hur sprängämnen fungerar och hur de arbetar i berg samt med att effektivisera användningen av sprängtekniken och minska dess omgivningspåverkan.