Bergforsk - Gruvbranschens forum

Bildgalleri 2014Bergforskdagarna 2014

För tionde året arrangerades Bergforskdagarna, ett tillfälle för forskare, industri, studenter och samhällsaktörer att mötas kring framtidsfrågor för branschen.

Klicka på rubrikerna nedan för att se presentationerna.

Onsdag 21 maj

10.30 Bergforsk 2004-2014, detta har vi åstadkommit!
Per-Erik Lindvall, direktör för teknik och affärsutveckling vid LKAB och ordförande för forskningsstiftelsen Bergforsk.
Moderator, Jenny Greberg, praktisk info och introduktion
Jenny Greberg är Bergsingenjör och jobbar bland annat som forskningsledare för det strategiska forsknings- och innovationsområdet Framtidens Gruvor vid LTU och som programledare för SIO STRIM, gruvindustrins strategiska innovationsområde som LTU ansvarar för tillsammans med VINNOVA. Sin egen forskning ägnar hon åt effektivare gruvbrytning. Med sin kunskap och erfarenhet lotsar hon oss igenom årets Bergforskdagar.

Tema: Omvärldsspaning inom logistik och produktivitet

From plan to execution – minimering av ändringar mot plan längst värdekedjan, exempel från flygindustrin
Martin Hoffman är ansvarig för planeringsprocessen som är en del av lean-arbetet vid Scandinavian Airlines System. Flygindustrin är känd för att ligga långt framme i utvecklingen för att göra den interna logistiken så effektiv som möjlig varför de utgör en möjlig inspirationskälla för gruvindustrin.
Underhållsutveckling inom flygindustrin, exemplet SAAB
Olov Candell, SAAB. Med ytterligare ett exempel från flygindustrin visar Olov Candell hur underhållsutvecklingen skapar maximal prestanda, tillförlitlighet och konkurrenskraft.
Svenska flaggskeppsfabriken – svensk tillverkningsindustri tar steget vidare
Ola Asplund, utredningschef vid IF Metall och ansvarig för förbundets utformning av policy för industri- och näringspolitik. För att ta reda på vilka unika värden det finns i det svenska sättet att organisera arbete och produktion startade Teknikföretagen och IF Metall projektet ”Den svenska flaggskeppsfabriken” för ökad konkurrenskraft hos svensk tillverkningsindustri.
Samtal mellan föreläsarna och moderator
12.00  Lunch

13.30 Tema: Hållbarhet och samhälle

Förankring, acceptans och motstånd – lärdomar från vindkraft och infrastrukturinvesteringar
Fil. dr. Marianne Henningsson, Linnéuniversitet, är en av Sveriges ledande forskare inom miljöpsykologi. Hon har arbetat med ett antal stora forskningsprojekt med inriktning på hur människor upplever och förhåller sig till stora fysiska förändringar i sin näromgivning. Vi får ta del av de senaste forskningsrönen inom området.
En hållbar gruvindustri – förstudie under utveckling
Professor Patrik Söderholm, LTU. Under våren 2014 pågår en förstudie för att bygga ett större forskningsprogram inom hållbar utveckling med global lyskraft inom gruv och mineral vid LTU. Nationalekonom Patrik Söderholm leder det tvärdisciplinära arbetet och berättar mer om arbetet.
Gruvorter och social hållbarhet
Eugenia Segerstedt, forskarstuderande i Arbetsvetenskap vid LTU, resonerar om begreppet social hållbarhet och berättar om vad som skapar tilltalande och hållbara livsmiljöer i gruvorter. Hennes eget doktorandarbete är fokuserat på Kiruna och Gällivare.
Gruvindustrin och CSR, vart börjar och slutar ansvaret?
Fil. dr. Thomas Zobel är forskare vid LTU och specialiserad på CSR och relationen mellan företag och dess olika intressentgrupper. Ett ämnesområde som har blivit nog så aktualiserat i media under det senaste året.
Samtal mellan föreläsare och moderator
15.15 Paus
16.00 Utdelning av stipendier: Bästa doktorsavhandling, Bästa licentiatavhandling, Bästa examensarbete
17.00 Avslutning
18.30 Middag

Torsdag 22 maj

8.30 Tema: Framtidens gruvindustri, 2030

I2Mine – High performance Mining – resultat och framtidsutsikter
Kent Tano, expert, LKAB, svensk koordinator i FP7-projektet I2Mine. Det snart avslutade projektet fokuserar på morgondagens underjordsbrytning; hur förverkligas idén om en allt djupare gruva med minimala miljöavtryck?
Centrala framtidstrender och innovationsutmaningar i gruv- och mineralindustrin
Professor Johan Frishammar, LTU, verksamhetsledare för den unika centrumbildningen Promote, en multidisciplinär forskargrupp med intresse för innovation och teknologiutveckling i processindustrin. Johans forskning berör ledning och organisering av innovation i projekt, på företagsnivå, och i samarbeten mellan företag och andra organisationer.
Mot en fullautomatiserad gruva
Jan Nyqvist, ABB. Jan arbetar vid ABB:s forskningsenhet Corporate Research med inriktning mot gruvindustrin. I gruvbranschens gemensamma strategi STRIM är det långsiktiga målet en fullautomatiserad gruva. Vart ligger vi idag och vad ska till för att nå målen? Hur kommer kompetensen för arbete vid morgondagens gruva se ut?
Post mineralstrategin – vägarna framåt för svensk gruvindustri
Christina Lugnet, Regeringens gruvsamordnare vid Näringsdepartementet. Hennes uppdrag är att sammanföra och underlätta dialogen mellan aktörer vars verksamhetsområden berörs av frågor som uppkommer med anledning av gruvindustrins expansion i Sverige inom ramen för den svenska Mineralstrategin. Svarar mineralstrategin upp mot de hinder och behov som finns för en fortsatt positiv utveckling av svensk gruvindustri?
Samtal mellan föreläsare och moderator
10.15 Paus

10.45 Tema: Forsknings- och innovationslandskapet

SIO STRIM samt effekter av det gamla gruvforskningsprogrammet
Margareta Groth, ansvarig för gruv och mineral vid VINNOVA. VINNOVA har släppt det traditionella taget om sina stora forsknings- och innovationsprogram genom satsningen på SIO, strategiska innovationsområden, som de genomför tillsammans med Energimyndigheten och Formas. Gruv- och metallutvinnande industri (SIO STRIM) är ett av de första antagna SIO-programmen och ska bidra med att koldioxidutsläppen, energiförbrukningen och resursanvändningen minskar med 30 procent till år 2030. Det leds på uppdrag av LTU på uppdrag av VINNOVA.
Grundforskning inom gruv och mineral – hur ser det ut?
Björn Öhlander, professor i tillämpad geologi vid LTU. Han tittar i sin forskning bland annat på varför strömming i Östersjön fortfarande har så höga kadmiumhalter när utsläppen av kadmium minskat radikalt. Under Bergforskdagarna kommer Björn berätta hur grundforskningen inom gruv och mineral ser ut över landet, vilka behov som finns och vilka resurser som finns att tillgå.
CAMM efter 5 år – vad har vi gjort och vart är vi på väg?
Professor Pär Weihed, LTU. Gruv och mineral vid Centre for advanced mining and metallurgy vid LTU (CAMM) utsågs till ett av 43 strategiska forskningsområden då det uppfyllde regeringens tre kriterier: Långsiktiga förutsättningar att hålla högsta internationella kvalitet, förutsättningar att kunna bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga problem i samhället, samt ha anknytning till det svenska näringslivet. Professor Pär Weihed är forskningsledare vid CAMM och kommer berätta om hur man har lyckats med sitt uppdrag.
Europeiska tendenser och framtida roll för Europeiska teknikplattformar
Charlotte Andersdotter har jobbat flera år inom EU-Kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation och ansvarade bland annat för en stor utredning om de europeiska teknikplattformarna som publicerades under 2013. Teknikplattformarna är centrala för påverkan i Bryssel och viktiga nätverk för deltagande i ramprogrammen. Bergforsk var med och startade teknikplattformen för gruv och mineral, ETPSMR. Charlotte jobbar idag som konsult i Bryssel och är frekvent anlitad av bland annat RISE som expert kring EU:s forsknings- och innovationspolitik.
Samtal mellan moderator och föreläsare
12.30 Avslutning

 arrangorer_2013